Hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”, để nâng cao chất lượng giảng dạy hướng nghiệp trong trường phổ thông nhằm đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn các trường trung học trên địa bàn phối hợp với các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các trường cao đẳng có đào tạo TCCN (gọi chung là cơ sở có đào tạo TCCN) để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Các nội dung cụ thể như sau:
1. Các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) tùy theo điều kiện và nhu cầu người học phối hợp với các cơ sở có đào tạo TCCN trên địa bàn để thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông. Học sinh sẽ tham gia học các kỹ năng nghề đã được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc có thể lựa chọn học các kỹ năng nghề nghiệp khác dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên trường THCS, THPT và giáo viên, giảng viên các trường chuyên nghiệp trên địa bàn đáp ứng nhu cầu và năng lực của học sinh.
Sau khi hoàn thành chương trình, học sinh sẽ được cộng điểm khuyến khích khi thi tốt nghiệp theo quy định. Ngoài ra, cơ sở đào tạo TCCN sẽ cấp giấy chứng nhận cho học sinh để các em được công nhận trên thị trường lao động và được miễn trừ các nội dung này nếu có nguyện vọng theo học tiếp chương trình TCCN sau khi tốt nghiệp phổ thông.
Các cơ sở đào tạo TCCN có nhiệm vụ phối hợp với các trường THCS, THPT xây dựng kế hoạch giảng dạy, đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng để thực hiện hiệu quả việc đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh.
2. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả của công tác hướng nghiệp trong nhà trường, các trường phổ thông phối hợp với các cơ sở đào tạo TCCN tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp khác cho học sinh như: Thăm quan cơ sở đào tạo; giảng dạy môn học Công nghệ; tổ chức các buổi nói chuyện, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh…
3. Việc phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp nói trên được thực hiện từ năm học 2014-2015. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương và các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nội dung phối hợp cho các trường THPT, các cơ sở có đào tạo TCCN và các phòng giáo dục trực thuộc (để chỉ đạo các trường THCS) đồng thời theo dõi, kiểm tra công tác phối hợp này.
4. Về cơ chế tài chính để thực hiện chương trình phối hợp nói trên sẽ do UBND tỉnh quy định theo hướng: Các trường THCS, THPT chi trả kinh phí cho các cơ sở có đào tạo TCCN để đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh trên cơ sở tự cân đối từ nguồn kinh phí được giao của nhà trường. Trường hợp các trường THCS, THPT không tự cân đối được kinh phí thực hiện thì nhà trường lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền ở địa phương bổ sung kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật ngân sách nhà nước.
 

Số tư liệu: 3119/BGDĐT-GDCN
Ngày ban hành: 17-06-2014

 

NỘI DUNG CHI TIẾT: File đính kèm 3119_BGDDT-GDCN.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top