KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA 2020 – 2022

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA
Khóa học: 2020 – 2022

  1. Mục tiêu, yêu cầu

 1.1 Mục tiêu

– Đảm bảo việc đào tạo theo đúng tiến độ của Khung Chương trình đào tao;

– Quản lý, sắp xếp giảng dạy, giáo vụ

– Đảm bảo quyền lợi của sinh viên.

1.2 Yêu cầu

Các Phòng/Ban xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công việc thuộc trách nhiệm nhằm đảm bảo công tác đào tạo theo Kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt:

Phòng Đào tạo

Xây dựng tiến độ đào tạo các lớp theo Kế hoạch;

– Xây dựng Thời khóa biểu và Lên kế hoạch, bố trí giáo viên chủ nhiệm, giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng đáp ứng theo Quy định và mời giảng;

– Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách có liên quan theo Quy định cho từng lớp.

Phòng Hành chính tổng hợp

Chuẩn bị thiết bị dạy học theo danh mục yêu cầu của phòng Đào tạo;

– Chuẩn bị cơ sở vật chất: phòng học, máy chiếu, phấn bảng,…

– Xây dựng dự trù kinh phí đào tạo của toàn khóa.

Giáo viên

Sắp xếp thời gian, xây dựng các tài liệu dạy học;

– Chuẩn bị các giáo án, chương trình có liên quan đến môn học.

Các Trung tâm liên kết

– Chuẩn bị cơ sở vật chất theo danh mục đã kí kết;

– Đôn đốc nhắc nhở sinh viên đi học đúng giờ đảm bảo chất lượng đào tạo.

Sinh viên

Tập trung học tập. đi học đúng giờ, đảm bảo chất lượng đào tạo và chấp hành Quy chế đào tạo, Quy chế học sinh sinh viên.

  1. Ngành Đào tạo
Ngành đào tạo Mã ngành
Marketing 5340116
Quản lý và kinh doanh khách sạn 5340422
Tin học ứng dụng 5480205

 

  1. Trình độ đào tạo: Trung cấp chính quy
  2. Đối tượng đào tạo: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên
  3. Khóa học: 2020 – 2023
  4. Thời gian đào tạo: 02 năm
  5. Thời gian học tập: 92 tuần học; 16 tuần ôn, kiểm tra hết môn học/mô-đun.
  6. Lịch trình toàn khóa
STT Nội dung Thời gian dự kiến Ghi chú
Học kì 1 năm học 2020 – 2021
1 Khai giảng 05/09/2020
2 Học tập theo CTĐT từ 07/09/2020 đến 27/12/2020
3 Ôn tập cuối kì

Thi kết thúc học kì 1

Từ 28/12/2020đến 10/01/2021
Học kì 2 năm học 2020 – 2021
1 Học tập theo CTĐT 25/01/2021đến 06/05/2021
2 Ôn tập cuối kì

Thi kết thúc học kì 2

07/06/2021 đến 04/06/2021
3 Bế giảng 05/06/2022
Học kì 1 năm học 2021 – 2022
1 Khai giảng 09/08/2021
2 Học tập theo CTĐT từ 15/08/2021 đến 03/10/2021
3 Ôn tập cuối kì

Thi kết thúc học kì 1

Từ 04/10/2021 đến 31/10/2021
Học kì 2 năm học 2021 – 2022
1 Học tập theo CTĐT 01/11/2021đến 19/12/2021
2 Ôn tập cuối kì

Thi kết thúc học kì 2

20/12/2021 đến 16/01/2021
3 Thực tập tốt nghiệp 17/01/2021 đến

13/04/2021

4 Xét tốt nghiệp 14/04/2021 đến 10/05/2021
5 Bế giảng 24/05/2021

 

– Thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, tết, dự phòng: 13 tuần (theo quy định của Nhà nước)

  1. Quyết định phê duyệt khung CTĐT:

Quyết định Số 04/2020/QĐ-THKTSG Ngày 23/04/2020 về việc ban hành chương trình đào tạo cập nhật ngành Quản lý và Kinh doanh khách sạn trình độ trungcấp.
Quyết định Số 06/QĐ-THKTSG-ĐT Ngày 23/04/2020 về việc ban hành chương trình dạy nghề hệ trung cấp ngành tin học
Quyết định Số 05/2020/QĐ – THKTSG Về việc ban hành chương trình đào tạo cập nhật ngành marketing trình độ trung cấp ngày 23 tháng 04 năm 2020

  1. Phân bố Chương trình đào tạo: (Có chương trình đào tạo kèm theo)

10.1 Ngành Marketing: Phụ lục

10.2 Ngành Quản lý và kinh doanh khách sạn: Phụ lục

10.3 Ngành Tin học ứng dụng : Phụ lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *