Author Archives: hiepdq

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA 2022 – 2024

PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Ngành: Marketing Mã MĐ, MH  Tên mô đun, môn học  Số tín chỉ Thời gian đào tạo (giờ) Tổng số Trong đó Phân bố theo học kỳ Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận HK1 HK2 HK3 HK4 I Các môn học chung 7,5 305 111 […]

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA 2021 – 2023

PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO Khóa học 2021 – 2023 Ngành: Marketing Mã MĐ, MH  Tên mô đun, môn học  Số tín chỉ Thời gian đào tạo (giờ) Tổng số Trong đó Phân bố theo học kỳ Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận HK1 HK2 HK3 HK4 I Các môn […]

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA 2020 – 2022

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA Khóa học: 2020 – 2022 Mục tiêu, yêu cầu  1.1 Mục tiêu – Đảm bảo việc đào tạo theo đúng tiến độ của Khung Chương trình đào tao; – Quản lý, sắp xếp giảng dạy, giáo vụ – Đảm bảo quyền lợi của sinh viên. 1.2 Yêu cầu Các […]